Reklama
Reklama

Zamość: Nadzywczajna sesja Rady Miasta, odbędzie się zdalnie [PROGRAM]

foto: archiwum, materiał poglądowy foto: archiwum, materiał poglądowy

Na 16 kwietnia zaplanowano nadzwyczajną sesję Rady Miasta Zamość. Radni będą obradować zdalnie.

"Zgodnie Ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw i przy wykorzystaniu rozwiązań, jakie daje program eSesja.pl, Rada Miasta Zamość będzie obradować zdalnie. Sesja odbędzie się w trybie videokonferencji. Tak jak dotychczas, będzie ją można oglądać w internecie." - czytamy na stronie miasta.

Początek obrad o godz. 13:00. Poniżej program. 

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Miasta.
4. Powołanie Komisji uchwał i wniosków.
5. Informacja z działalności Zarządów Osiedli za 2019 r.
6. Informacja z realizacji wniosków zgłoszonych na zebraniach mieszkańców oraz przez zarządy osiedli w 2019 r.
7. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2019 r.
8. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2019r.
9. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu za rok 2019 oraz zamierzenia na rok 2020.
10. Sprawozdanie Organizatora Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Zamościu z efektów pracy za 2019 rok.
11. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów za 2019 rok.
12. Informacja o założeniach do organizacji roku szkolnego 2020/2021 szkół podstawowych, zespołów szkół ponadpodstawowych, przedszkoli oraz placówek oświatowo-wychowawczych.
13. Sprawozdanie ze sposobu gospodarowania mieniem komunalnym za I kwartał 2020 r.
14. Informacja dotycząca Oceny zasobów pomocy społecznej w Mieście Zamość.
15. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) dostosowania godzin załączania i wyłączania miejskiego oświetlenia ulicznego do zmieniających się warunków oświetlenia naturalnego- modyfikacja układów sterujących oświetleniem ulicznym z wykorzystaniem czujników zmierzchowych, dla zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,
2) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Zamość na rok 2020,
3) oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta Zamościa,
4) uchylenia uchwały Nr XII/131/2015 Rady Miasta Zamość z dnia 26 października 2015r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu "Senior-WIGOR" prowadzonym przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamościu ul. Królowej Jadwigi 8,
5) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zamość (obszar w Jednostce Strukturalnej Nr 15 - Zachodnia Karolówka – Cz. Południowa) ,
6) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zamość (obszar w Jednostce Strukturalnej Nr 7 - Zalew i Zamczysko oraz w Jednostce Strukturalnej Nr 17 – Osiedle Błonie),
7) przekazania do Ministra Obrony Narodowej w Warszawie wniosku o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w VII Liceum Ogólnokształcącym w Zamościu oraz zobowiązania do ponoszenia kosztów kształcenia,
8) przekazania do Ministra Obrony Narodowej w Warszawie wniosku o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Technikum Nr 2 w Zamościu oraz zobowiązania do ponoszenia kosztów kształcenia,
9) utworzenia ponadpodstawowej szkoły publicznej - " Branżowa Szkoła II Stopnia Nr 1 w Zamościu" oraz nadania aktu założycielskiego i pierwszego statutu,
10) utworzenia ponadpodstawowej szkoły publicznej - " Branżowa Szkoła II Stopnia Nr 2 w Zamościu" oraz nadania aktu założycielskiego i pierwszego statutu,
11) utworzenia ponadpodstawowej szkoły publicznej – „Branżowa Szkoła II Stopnia Nr 3 w Zamościu” oraz nadania aktu założycielskiego i pierwszego statutu,
12) odstąpienia od obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości przeznaczonej na realizację celu publicznego oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży,
13) odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości przeznaczonej na realizację urządzeń infrastruktury technicznej,
14) określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na czas oznaczony, dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony,
15) wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Zamość do spółki pod nazwą MDR Zamość Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie poprzez wniesienie aportu Miasta Zamość i objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki,
16) określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 r.,
17) udzielenia dotacji z budżetu miasta na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla Parafii Rzymsko-katolickiej Zwiastowania NMP oo. Franciszkanów w Zamościu,
18) udzielenia dotacji z budżetu miasta na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla Zgromadzenia Redemptorystów Dom Zakonny w Zamościu,
19) udzielenia dotacji z budżetu miasta na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do Gminnej Ewidencji Zabytków dla współwłaścicieli kamienicy przy ul. Jana Kasprowicza w Zamościu,
20) udzielenia dotacji z budżetu miasta na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do Gminnej Ewidencji Zabytków dla Wspólnoty Mieszkaniowej Kamienicy przy ul. Żeromskiego 13, Kolegiackiej 18 i Kościuszki 12 w Zamościu,
21) odwołania Skarbnika Miasta Zamość w związku z przejściem na emeryturę ,
22) niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych,
23) wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości ,
24) przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości,
25) zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej,
26) emisji obligacji,
27) wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
28) zmian w uchwale budżetowej na 2020 r.
16. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zamość z pracy między sesjami.
17. Zamknięcie obrad.

1 komentarz

  • Łojojoj
    Łojojoj wtorek, 14 kwiecień 2020 16:45 Link do komentarza

    No to towarzysz N. sobie nie odparzy od sukna na stole, jak niegdyś płakał

Skomentuj

- Treść komentarza powinna być związana z tematem artykułu.
- Komentarze naruszające netykietę będą usuwane.
- Portal ezamosc.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.
- Użytkownik publikując komentarze reprezentuje własne poglądy i opinie, biorąc pełną odpowiedzialność karną i cywilną za publikowane treści.
- Pola wymagane są oznaczone *
- Twój adres email nie będzie opublikowany
- Korzystając z opcji 'komentarz', akceptujesz zasady regulaminu i politykę prywatności.
- Aby dodać komentarz, musisz zaznaczyć pole "Nie jestem robotem", tym samym potwierdzasz, że akceptujesz zasady regulaminu

Powrót na górę

Sekcje

Polecamy

ezamosc.pl

Reklama

Narzędzia

Follow Us