Logo
Wydrukuj tę stronę

Zamość: Magistrat odwiesił postępowanie w sprawie spalarni

Inwestycja miałaby powstać na terenie ciepłowni, foto: archiwum Inwestycja miałaby powstać na terenie ciepłowni, foto: archiwum

Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że organem, który powinien wydać decyzję środowiskową dla budowy w Zamościu spalarni odpadów jest Prezydent Miasta Zamość. Magistrat odwiesił postępowanie w tej sprawie. Inwestycja miałaby powstać przy ul. Hrubieszowskiej (na terenie ciepłowni).

Przypomnijmy, Urząd Miasta wnioskował do Naczelnego Sądu Administracyjnego o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Prezydentem Miasta Zamość a Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Lublinie. Sprawa dotyczyła wyznaczenia właściwego organu do wydania decyzji środowiskowej dotyczącej budowy spalarni. Prezydent tłumaczył, że nie uważa się za organ właściwy do prowadzenia sprawy, ponieważ miasto jest w "pewnej relacji" z wnioskodawcą (Miasto Zamość posiada 400 akcji w Veolia Wschód Sp. z o. o.).

- Miasto otrzymało postanowienie wydane 19.03 przez Naczelny Sąd Administracyjny o rozstrzygnięciu sporu kompetencyjnego. NSA stwierdził, że organem, który powinien wydać decyzję środowiskową dla inwestycji jest Prezydent Miasta Zamość - informuje Marta Lackorzyńska Szerafin, rzeczniczka Urzędu Miasta Zamość.

Warto podkreślić, że inwestor 5 kwietnia złożył do Urzędu Miasta Zamość raport dot. oddziaływania planowanej budowy spalarni odpadów na środowisko.

- 11.04 Miasto wydało postanowienie o odwieszeniu postępowania. Postępowanie było zawieszone zgodnie z Ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (ooś) do czasu przedłożenia raportu przez Veolię. Następnie Miasto wyda postanowienia o włączeniu bądź nie, mieszkańców, którzy złożyli wniosek o włączenie ich jako stronę do postępowania - wyjaśnia rzeczniczka magistratu. - Po sprawdzeniu formalnym złożonego raportu, zostanie przekazany do organów współdziałających: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowej Inspekcji Sanitarnego i Wód Polskich. Każdy z organów, zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (ooś) ma miesiąc na wydanie postanowienia z opinią raportu. Miasto ogłosi konsultacje społeczne dotyczące przedłożonego raportu. Mieszkańcy będą mieli szansę, by złożyć do niego wnioski lub uwagi. Po otrzymaniu wszystkich 3 opinii organów, Miasto umożliwi stronom zapoznanie się z całością dokumentów i wyda decyzję opartą na postanowieniach organów współdziałających - dodaje.

Planowanej budowie spalarni stanowczo zaprotestowali okoliczni mieszkańcy. Czy będą oni stroną w postępowaniu? Tego jeszcze nie wiadomo.


Redakcja serwisu ezamosc.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych reklam, ogłoszeń i komentarzy. Zdjęcia i artykuły stanowią własność autora i są chronione prawem autorskim. Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania nadesłanych tekstów.
Copyright © ezamosc.pl