Reklama

Trwa sesja budżetowa w Zamościu

Sesja budżetowa w Zamościu, foto: archiwum (zdjęcie poglądowe) Sesja budżetowa w Zamościu, foto: archiwum (zdjęcie poglądowe)

W Zamościu trwa budżetowa sesja Rady Miasta. Radni podejmą również uchwały dotyczące m.in. cen biletów MZK, programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego. Publikujemy program.


Program sesji:
1.Otwarcie sesji.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Miasta.
4.Powołanie Komisji uchwał i wniosków.
5.Sprawy samorządu mieszkańców.
6.Wnioski i wypowiedzi mieszkańców.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 r.
9. Wieloletnia prognoza finansowa.
10. Opinia Komisji Budżetu, Infrastruktury i Mienia Komunalnego do pkt 9 i dyskusja nad pkt 9.
11.Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do wieloletniej prognozy finansowej.
12.Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej.
13.Przedstawienie projektu Budżetu Miasta Zamość na rok 2018.
14.Opinia Komisji Budżetu, Infrastruktury i Mienia Komunalnego do pkt 13 i dyskusja nad pkt 13.
15.Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu.
16.Dyskusja nad projektem Budżetu Miasta na 2018 r.
17.Uchwalenie Budżetu Miasta Zamość na rok 2018 .
18.Podjęcie uchwał w sprawie:
1/ ustalenia cen za przewóz środkami Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o.o.
1.projekt uchwały Klubu Radnych PIS,
2.projekt uchwały Prezydenta Miasta Zamość,
2/skargi rodziców uczniów klasy VI a na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Zamościu,
3/ zarządzenia wyborów uzupełniających na funkcję Przewodniczącego Zarządu Osiedla Zamczysko,
4/ uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zamość,
5/ uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Zamość,
6/ stwierdzenia nienaruszalności ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zamość,
7/ zmiany uchwały nr XXVII/329/2017 Rady Miasta Zamość z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 r.,
8/ Głównych Kierunków Rozwoju Zamojskiego Sportu na lata 2018-2022,
9/ wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Zamość do Zamojskiego Klastra Energii,
10/przyjęcia do realizacji w 2018r. „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Zamość na lata 2016-2018,
11/zatwierdzenia projektu pozakonkursowego pt. „Aktywizacja – krokiem w stronę pracy edycja IV” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.2 Aktywizacja zawodowa- projekty PUP,
12/ zatwierdzenia ramowych planów pracy komisji stałych Rady Miasta Zamość na 2018 rok ,
13/ przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miasta Zamość na 2018 rok.
19. Informacja o zgłoszonych żądaniach, o których mowa w ar.36 ust. 1-3 i ust.5 oraz wydanych decyzjach, o których mowa w art. 37 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn.zm. )
20.Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zamość z pracy między sesjami.
21.Zapytania i wolne wnioski radnych.
22.Informacje bieżące.
23.Zamknięcie obrad.

Sesja budżetowa Rady Miasta Zamość rozpoczęła się o godzinie 13.00.

Skomentuj

- Treść komentarza powinna być związana z tematem artykułu.
- Komentarze naruszające netykietę będą usuwane.
- Portal ezamosc.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.
- Użytkownik publikując komentarze reprezentuje własne poglądy i opinie, biorąc pełną odpowiedzialność karną i cywilną za publikowane treści.
- Pola wymagane są oznaczone *
- Twój adres email nie będzie opublikowany
- Korzystając z opcji 'komentarz', akceptujesz zasady regulaminu i politykę prywatności.
- Aby dodać komentarz, musisz zaznaczyć pole "Nie jestem robotem", tym samym potwierdzasz, że akceptujesz zasady regulaminu

Powrót na górę

Sekcje

Polecamy

ezamosc.pl

Reklama

Narzędzia

Follow Us