Logo
Wydrukuj tę stronę

Dziś sesja Rady Miasta. Publikujemy program

Dziś kolejna sesja Rady Miasta, foto: archiwum Dziś kolejna sesja Rady Miasta, foto: archiwum

30 października zamojscy radni zbiorą się na kolejnej sesji Rady Miasta. Podejmą uchwały m.in. w sprawie lokalizacji kasyna gry w Zamościu, czy aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta na lata 2017 – 2023. Podczas obrad poruszony zostanie również temat przygotowania dróg do sezonu zimowego czy współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi.

Sesja rozpocznie się o godz. 13.00 w sali Consulatus w Ratuszu. Szczegółowy program publikujemy poniżej.

1.Otwarcie sesji.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Miasta.
4.Powołanie Komisji uchwał i wniosków.
5.Sprawy samorządu mieszkańców.
6.Wnioski i wypowiedzi mieszkańców.
7.Informacja dotycząca przygotowania dróg na terenie miasta Zamość do sezonu zimowego 2017/2018.
8. Opinia Komisji Samorządu i Porządku Publicznego do pkt 7 i dyskusja nad pkt 7.
9. Przyjęcie informacji dotyczącej przygotowania dróg na terenie miasta Zamość do sezonu zimowego 2017/2018.
10.Sprawozdanie ze sposobu gospodarowania mieniem komunalnym za III kwartał 2017 r.
11. Program współpracy Miasta Zamość z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.
12. Opinia Komisji: Rodziny, Opieki Społecznej i Zdrowia; Oświaty, Kultury, Sportu,  Turystyki  i Promocji Miasta; Samorządu i Porządku Publicznego , Komisji      Budżetu, Infrastruktury i Mienia Komunalnego oraz Komisji Rewizyjnej do pkt 11 i dyskusja nad pkt 11.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Miasta Zamość z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”.
14.Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych przez radnych Rady Miasta, Prezydenta Miasta, Z-cę Prezydenta, kierowników jednostek organizacyjnych miasta, osób zarządzających i członków organów zarządzających gminną osobą prawną oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta.
15.Podjęcie uchwał w sprawie:
1/ lokalizacji kasyna gry w Zamościu,
2/ zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zamość, uchwalonego uchwałą Nr XLV/499/06 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 26 czerwca 2006 z późniejszymi zmianami,
3/ zmieniająca uchwałę Nr XIII/163/2015 Rady Miasta Zamość z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego,
4/ aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Zamość na lata 2017 – 2023,
5/ zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
6 / zmian w uchwale budżetowej na 2017 r.
16. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zamość z pracy między sesjami.
17. Zapytania i wolne wnioski radnych.
18. Informacje bieżące.
19. Zamknięcie obrad.


Redakcja serwisu ezamosc.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych reklam, ogłoszeń i komentarzy. Zdjęcia i artykuły stanowią własność autora i są chronione prawem autorskim. Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania nadesłanych tekstów.
Copyright © ezamosc.pl